Obchodní podmínky

Odesláním objednávky potvrzuji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení od společnosti Taxus International s.r.o.
Dodavatel:
TAXUS International s.r.o.
Na Pankráci 49
140 00 Praha 4
IČO: 25399268
DIČ: CZ25399268
Bankovní spojení: 158517878/0300, ČSOB a.s.
Praha IBAN: CZ4303000000000158517878
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C vložka 107537

Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací: Tímto vyslovuji souhlas s tím, že společnost TAXUS International s.r.o., Na Pankráci 480/49, 140 00 Praha 4, IČ: 25399268, jako správce, bude pro účely marketingu, zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu tohoto formuláře. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v automatizovaně vedené databázi správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu. Rovněž souhlasím s komunikací a zasílám obchodních sdělení elektronickými prostředky.

Poučení: Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo. S vědomím, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů na dobu neurčitou, až do jeho případného odvolání.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Obchodní podmínky pro Revoluční angličtinu 2. generace


Záruční podmínky

 • Na prodávané CD nosiče poskytuje prodávající nadstandardní záruční lhůtu 5 let (60 měsíců). Záruční doba začíná plynout v den převzetí zboží kupujícím.
 • Prodávající ručí za to, že program pracuje v souladu s manuálem.
 • Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací list a záruční list.
 • Záruka se vztahuje na výrobní vady médií a manuálu, které budou v rámci záruky zdarma vyměněny. Záruka se dále vztahu­je na bezvadný chod programu, čímž se rozumí chod programu v souladu s dokumentací. Záruka se nevztahuje na vady chodu programu, který je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači.

Reklamační řád

 • Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků - kupujících. Při reklamaci zboží se postupuje podle ustanovení Občanského zákonníku 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • Reklamace se vztahuje jen na prokazatelné výrobní chyby způsobené výrobcem, které byly zjištěné kupujícím bezokladně po dodání zboží, anebo před jeho použitím. Reklamace se nevztahuje na chyby způsobené uživatelem během standardního používaní zboží.
 • Upozornění: Zásilku, která při přebírání kupujícím jeví známky poškození během přepravy (roztrhaný obal, deformace, díry a pod.) v žádném případě nepřebírejte! Předejdete tak případným komplikacím při reklamaci poškozeného zboží.
 • Reklamace bude uznaná při akceptování těchto podmínek:
 1. Kupující je povinen po převzetí zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list.
 2. Pokud kupující zjistí při převzetí zboží chyby, je povinností kupujícího oznámit zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dní od převzetí zboží.
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, v množství nebo v ceně) anebo obdrží se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu, resp. neobdrží žádný doklad o nákupu, je povinností kupujícího ihned informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu, anebo telefonicky. Reklamace bez faktury, která slouží i jako záruční list, není akceptovatelná. Doklad o nákupu je proto potřebné uschovat po dobu plynutí záruční doby.
 4. Pokud kupující zjistí výrobní chyby, musí nejdříve zboží na vlastní náklady doporučeně zaslat na adresu prodávajícího spolu s kopií faktury a s uvedením důvodu reklamace. Při zpětném zaslání je nutno zboží zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě má za následek neuznání reklamace.
 • Reklamace se vyřizují v pracovních dnech, v čase 9.00-17.00 hod., prostřednictvím e-mailu anebo telefonicky. Reklamační řízení začíná plynout dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.
 • Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace nejpozději do 8 pracovních dní od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 • Oprávněná reklamace včetně odstranění chyb je vyřízena na náklady prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne zahájení reklamačního řízení. Doba, od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, o výsledku reklamace i o době jejího trvání.
 • V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy:

 • Odstoupení od smlouvy řeší Občanský zákoník. Kupující (spotřebitel) má právo ve lhůtě do 14 dní ode dne převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu za předpokladu, že zaslaná CD s příslušenstvím nerozbalil.
 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce, nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží ze strany prodávajícího.
 • Podle § 53, odst. 8, Občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

Licenční podmínky a autorská práva:

 • Autorská práva k programu Revoluční angličtina 2. generace vlastní Martina Králičková a Ivo Toman a jsou chráněna zákonem.
 • Prodejce poskytuje registrovanému kupujícímu právo k užívání programu Revoluční angličtina 2. generace v počtu zakoupených licencí. Každá licence opravňuje kupujícího k provozování programu na dvou počítačích.
 • S udělením licence poskytne prodávající kupujícímu licenční údaje, nezbytné k provozování programu v plně funkční verzi. Licenční údaje nesmí kupující přenechat třetí osobě.
 • Kupující není oprávněn program pronajmout, půjčit nebo poskytnout třetí osobě. Licenční práva není možné převést na jinou osobu nebo firmu a bez souhlasu s těmito podmínkami nelze program provozovat.

Systémové požadavky:

 • Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7.
 • Minimálně 256 MB RAM, optimálně 512 MB.
 • Minimálně procesor 1 GHz, optimálně 2 GHz.
 • CD ROM mechanika minimálně 16x, optimálně 52x.
 • Videoadaptér minimálně 1024x768, barva 16 bit, optimálně 32 bit.
 • Zvukový adaptér.

Nehraje v počítačích Apple. Nehraje na Windows 98 a níže.

Chcete získávat ZDARMA výsledky dvacetiletých zkušeností Iva Tomana?
Chcete mít ZDARMA informace, za které byste dali tisíce korun? Chcete se vyhnout chybám?
Jediné, co musíte udělat, je zadat váš email. Za to dostanete Zpravodaje Iva Tomana o osobním rozvoji 3-4krát měsíčně.